Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXXI/345/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/142/2016 Rady Gminy Cewice w sprawie warunków i trybu przyznawania przez Wójta Gminy Cewice stypendium-nagrody dla uzdolnionych uczniów. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:20:35 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/346/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cewice na rok 2018". Tomasz Klebba 2018-06-27 14:20:28 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/347/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:20:21 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/348/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Cewice umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.:"Rozbudowa kompostowni w RIPOK Czarnówko". Tomasz Klebba 2018-06-27 14:20:15 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/349/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:20:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/350/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:19:53 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/351/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Cewice dla niepublicznych szkół i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:19:45 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/352/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/321/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:19:37 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/353/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do organu jednostki pomocniczej Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:19:27 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/354/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:19:20 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/355/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego realizujących zadania wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Cewice oraz określenia wyboru ofert. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:19:11 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/356/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa ustanowionego pomnikiem przyrody. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:19:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/357/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie podziału Gminy Cewice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:18:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/358/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Cewice w latach 2018-2021" Tomasz Klebba 2018-06-27 14:18:45 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/359/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Cewice do organu regulacyjnego. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:18:37 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/360/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:18:26 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/361/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:18:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/362/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy kanalizacji sanitarnej w gminie Cewice (Oskowo-Cewice, Bukowina-Łebunia, Łebunia-Osowo). Tomasz Klebba 2018-06-27 14:18:07 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/374/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie powołania doraźnej Komisji. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:17:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/373/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cewice na rok 2018" Tomasz Klebba 2018-06-27 14:15:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/372/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:14:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/371/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonego przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:13:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/370/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:12:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/369/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:11:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/368/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:10:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/367/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:09:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/366/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:08:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/365/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:07:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/364/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cewice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:06:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/363/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:04:54 dodanie dokumentu
Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice z kontroli: "Kontrola wybranych remontów i inwestycji drogowych na terenie Gminy Cewice w latach 2016 - 2017: a) przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Łebuni wraz z odnowieniem, b) przebudowa drogi gminnej - ułożenie płyt Yomb w Pieskach (dz. Nr 107)." Tomasz Klebba 2018-06-27 13:48:07 edycja dokumentu
Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice z kontroli: "Kontrola wybranych remontów i inwestycji drogowych na terenie Gminy Cewice w latach 2016 - 2017: a) przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Łebuni wraz z odnowieniem, b) przebudowa drogi gminnej - ułożenie płyt Yomb w Pieskach (dz. Nr 107)." Tomasz Klebba 2018-06-27 13:47:36 dodanie dokumentu
Numery telefonów Tomasz Klebba 2018-06-26 11:57:50 edycja dokumentu
XXXII Sesja Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2018-06-26 08:31:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-06-26 08:05:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-06-26 08:04:57 dodanie dokumentu
Informacja o przyznanych przez Wójta Gminy Cewice stypendiach-nagrodach dla uzdolnionych uczniów w roku szkolnym 2017/2018. Tomasz Klebba 2018-06-21 12:39:08 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Tomasz Klebba 2018-06-20 09:38:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-06-15 12:04:32 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i geologii. Tomasz Klebba 2018-06-15 11:14:51 dodanie dokumentu