Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-06-13 12:41:44 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu. Tomasz Klebba 2018-06-13 12:40:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. Tomasz Klebba 2018-06-13 12:40:07 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-06-13 12:39:27 dodanie dokumentu
Informacja o osiągniętych przez Gminę Cewice wymaganych poziomach w 2017 roku Tomasz Klebba 2018-06-13 09:52:30 edycja dokumentu
Informacja o osiągniętych przez Gminę Cewice wymaganych poziomach w 2017 roku Tomasz Klebba 2018-06-13 09:52:22 usunięcie załacznika
OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁEBUNI Tomasz Klebba 2018-06-12 14:13:40 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SIEMIROWICACH Tomasz Klebba 2018-06-12 14:12:59 dodanie dokumentu
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku, w okresie 01.07.2018 - 30.06.2019 r. Małgorzata Wydrzyńska 2018-06-12 13:38:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu "Dobry start" wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust.6 rozporządzenia . Tomasz Klebba 2018-06-08 11:36:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu "Dobry start" wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust.6 rozporządzenia . Tomasz Klebba 2018-06-08 11:34:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-06-07 15:05:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm. ) na Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku, w okresie 01.07.2018 - 30.06.2020 r. Tomasz Klebba 2018-06-07 15:04:21 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-06-07 12:58:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cewice na rok 2018" Tomasz Klebba 2018-06-07 12:57:43 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonego przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach Tomasz Klebba 2018-06-07 12:56:23 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Tomasz Klebba 2018-06-07 12:55:47 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-06-07 12:55:14 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cewice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Tomasz Klebba 2018-06-07 12:54:36 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. Tomasz Klebba 2018-06-07 12:53:49 dodanie dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad XXXIII sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2018-06-07 12:43:39 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Tomasz Klebba 2018-06-07 12:15:00 edycja dokumentu
Jerzy Pernal - Wójt Gminy Tomasz Klebba 2018-06-07 10:51:12 dodanie dokumentu
Krzysztof Decyk - Przewodniczący Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-06-07 10:50:13 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Cewice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-06-06 07:56:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach, powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach oraz określenia regulaminu konkursu. Tomasz Klebba 2018-06-06 07:55:01 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora GCK w Cewicach Tomasz Klebba 2018-06-05 15:11:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach. Tomasz Klebba 2018-06-05 15:08:30 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora GCK w Cewicach Tomasz Klebba 2018-06-05 14:58:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/356/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa ustanowionego pomnikiem przyrody. Tomasz Klebba 2018-06-05 14:27:49 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/356/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa ustanowionego pomnikiem przyrody. Tomasz Klebba 2018-06-05 14:27:34 usunięcie załacznika
Dane teleadresowe Tomasz Klebba 2018-06-05 11:42:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łebuni. Tomasz Klebba 2018-06-04 15:08:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Budowę ul. Węgrzynowicza wraz z kanalizacją deszczową w m. Cewice Tomasz Klebba 2018-06-04 15:07:17 dodanie dokumentu
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cewice. Małgorzata Wydrzyńska 2018-06-01 13:04:19 dodanie dokumentu
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku, w okresie 01.07.2018 - 30.06.2020 r. Małgorzata Wydrzyńska 2018-05-30 15:29:15 usunięcie załacznika
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku, w okresie 01.07.2018 - 30.06.2020 r. Małgorzata Wydrzyńska 2018-05-30 15:15:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.03.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa energetycznej linii kablowej 15kV, złącza kablowego SN oraz słupów linii napowietrznej 15kV. Tomasz Klebba 2018-05-30 11:52:33 dodanie dokumentu
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-05-29 15:13:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 05 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-05-29 15:13:01 dodanie dokumentu