Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Cewice oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku Tomasz Klebba 2018-04-26 09:24:23 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku - aktualizacja. Tomasz Klebba 2018-04-25 13:08:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa. Tomasz Klebba 2018-04-25 12:27:41 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Cewice oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Cewice za rok 2017 Tomasz Klebba 2018-04-24 09:41:42 dodanie dokumentu
Mienie komunalne 2017r. Tomasz Klebba 2018-04-24 08:10:12 dodanie dokumentu
Mienie komunalne 2017r. Tomasz Klebba 2018-04-24 08:09:51 usunięcie dokument
Informacja w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-04-24 08:08:02 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Cewice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Tomasz Klebba 2018-04-23 15:24:36 dodanie dokumentu
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice Małgorzata Wydrzyńska 2018-04-20 13:22:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Tomasz Klebba 2018-04-20 08:10:46 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Tomasz Klebba 2018-04-20 08:08:56 dodanie dokumentu
Informacja o zamiarze wsparcia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-04-19 10:22:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji w celu rozpatrywania i weryfikowania wniosków o przyznanie dotacji ze środków budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków pod względem formalnym i merytorycznym. Tomasz Klebba 2018-04-18 12:19:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2014 Wójta Gminy Cewice z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przydziału i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-04-16 08:20:46 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2018-04-16 08:19:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-04-16 08:18:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/315/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-04-11 11:41:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/303/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-04-11 11:39:16 dodanie dokumentu
Rejestr instytucji kultury Tomasz Klebba 2018-04-11 11:22:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-04-11 08:33:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-04-11 08:32:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-04-11 08:30:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-04-11 08:29:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.02.2018 z dnia 03.04.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Tomasz Klebba 2018-04-05 10:15:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.01.2018 z dnia 03.04.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Tomasz Klebba 2018-04-05 10:14:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-04-04 15:17:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-04-04 15:16:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cewice oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Studium. Tomasz Klebba 2018-04-04 08:59:04 dodanie dokumentu
Lista osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego. Tomasz Klebba 2018-04-03 13:02:32 dodanie dokumentu
Lista osób oczekujących na przydział mieszkania z zasobów Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-04-03 13:01:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/342/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. Tomasz Klebba 2018-04-03 12:57:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/341/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-04-03 12:55:43 dodanie dokumentu
XXX Sesja Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2018-04-03 12:54:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/348/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Cewice umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.:"Rozbudowa kompostowni w RIPOK Czarnówko". Tomasz Klebba 2018-04-03 12:53:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/348/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Cewice umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.:"Rozbudowa kompostowni w RIPOK Czarnówko". Tomasz Klebba 2018-04-03 12:52:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/347/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. Tomasz Klebba 2018-04-03 12:51:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/346/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cewice na rok 2018". Tomasz Klebba 2018-04-03 12:51:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/345/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/142/2016 Rady Gminy Cewice w sprawie warunków i trybu przyznawania przez Wójta Gminy Cewice stypendium-nagrody dla uzdolnionych uczniów. Tomasz Klebba 2018-04-03 12:50:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/344/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVH7328/2014 Rady Gminy Cewice z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-04-03 12:49:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/343/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wspacia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Tomasz Klebba 2018-04-03 12:48:46 dodanie dokumentu