Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 131/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-12-12 09:50:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 130/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-12-12 09:49:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 131/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-12-12 09:48:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 130/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-12-12 09:47:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:25:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/24/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:22:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/23/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:21:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/22/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Cewice "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:20:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przystąpienia Gminy Cewice do Lokalnej Organizacji Turystycznej " Ziemia Lęborska - Łeba". Tomasz Klebba 2018-12-12 08:20:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wystąpienia Gminy Cewice z Lokalnej Organizacji Turystycznej "Łeba - Błękitna Kraina". Tomasz Klebba 2018-12-12 08:19:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/202/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i trybu składania deklaracji. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:18:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:17:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cewice na lata 2018-2022". Tomasz Klebba 2018-12-12 08:16:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu mieszkalnego od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonych przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:15:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Cewice na lata 2019-2023. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:14:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Cewice na rok 2019. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:13:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2019 rok. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:12:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, w tym określenia kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:11:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:10:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:10:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia składów osobowych komisji starych Rady Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:09:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:08:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:07:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia liczebności radnych w starych komisjach Rady Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:05:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/3/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:04:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:03:39 dodanie dokumentu
Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw z zapleczem usługowo - technicznym w miejscowości Łebunia, działka nr 98/6 w gminie Cewice" Tomasz Klebba 2018-12-10 14:15:49 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Cewice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-12-07 12:35:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 129/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach, powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach oraz określenia regulaminu konkursu. Tomasz Klebba 2018-12-07 12:23:44 dodanie dokumentu
Numery telefonów Tomasz Klebba 2018-12-06 13:25:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 124/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-12-06 12:56:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 124/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-12-06 12:56:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 121/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania Rady Programowej Gminnego Centrum Kultury w Cewicach oraz zatwierdzenia regulaminu jej działania. Tomasz Klebba 2018-12-06 12:55:08 dodanie dokumentu
Numery telefonów Tomasz Klebba 2018-12-05 12:54:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 127/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/2012 Wójta Gminy Cewice z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do jazd lokalnych w celach służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów będących własnością, współwłasnością lub pozostających w użytkowaniu pracowników Urzędu Gminy Cewice oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Tomasz Klebba 2018-12-05 09:38:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 126/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 102/2011 Wójta Gminy Cewice z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2018-12-05 09:36:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 125/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2018-12-05 09:35:51 dodanie dokumentu
I Sesja Rady Gminy Cewice ósmej kadencji Tomasz Klebba 2018-12-04 15:00:24 dodanie dokumentu
Imienne wykazy głosowań radnych na sesji. Tomasz Klebba 2018-12-04 10:04:09 edycja dokumentu
Imienne wykazy głosowań radnych na sesji. Tomasz Klebba 2018-12-04 10:03:40 edycja dokumentu