Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/2018 Wójta Gminy Cewice z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Cewice w 2018 roku. Tomasz Klebba 2018-02-23 12:18:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.01.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV - budowa sieci oświetlenia ulicznego. Tomasz Klebba 2018-02-21 14:35:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.02.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej. Tomasz Klebba 2018-02-21 13:56:24 dodanie dokumentu
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno Gmina Cewice Małgorzata Wydrzyńska 2018-02-21 12:08:04 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji oraz przeprowadzenia kampanii informacyjnej w ramach projektu pn."Czyste Powietrze w Gminie Cewice" dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Tomasz Klebba 2018-02-16 14:02:00 dodanie dokumentu
INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW "CZYSTE POWIETRZE POMORZA" - EDYCJA 2018 Tomasz Klebba 2018-02-15 10:04:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku i umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Cewice w roku 2018 Tomasz Klebba 2018-02-14 09:57:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji w celu rozpatrywania i weryfikowania wniosków o przyznanie dotacji ze środków budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków pod względem formalnym i merytorycznym. Tomasz Klebba 2018-02-14 09:57:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok budżetowy 2018. Tomasz Klebba 2018-02-14 09:56:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-02-14 09:56:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 2018/2019 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cewice. Tomasz Klebba 2018-02-14 09:56:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Cewice na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Cewice w 2018 roku. Tomasz Klebba 2018-02-14 09:56:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice. Tomasz Klebba 2018-02-14 09:55:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-02-14 09:55:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie opracowania planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-02-14 09:55:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-02-14 09:55:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji ds. wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-02-14 09:55:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Tomasz Klebba 2018-02-14 09:54:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku i umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Cewice w roku 2018 Tomasz Klebba 2018-02-14 09:54:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku i umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Cewice w roku 2018 Tomasz Klebba 2018-02-14 09:53:16 dodanie dokumentu
Renata Śmiałkowska - Podinspektor ds. działalności gospodarczej, rynku pracy, zdrowia i komisji AA Tomasz Klebba 2018-02-13 12:34:44 edycja dokumentu
Renata Śmiałkowska - Podinspektor ds. działalności gospodarczej, rynku pracy, zdrowia i komisji AA Tomasz Klebba 2018-02-13 12:34:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/330/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030 Tomasz Klebba 2018-02-12 16:27:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/329/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-02-12 16:26:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/340/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa ustanowionego pomnikiem przyrody Tomasz Klebba 2018-02-12 16:23:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/339/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali mieszkalnych od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonych przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach Tomasz Klebba 2018-02-12 16:20:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/338/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/304/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-02-12 16:19:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/337/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Maszewie Lęborskim stanowiących własność Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-02-12 16:19:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/336/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Cewicach stanowiącej własność Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-02-12 16:18:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/335/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Cewicach Tomasz Klebba 2018-02-12 16:17:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/334/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu Tomasz Klebba 2018-02-12 16:17:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/333/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, wprowadzonych przez Gminę Cewice publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych Tomasz Klebba 2018-02-12 16:16:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/332/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-02-12 16:15:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/331/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/262/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu Tomasz Klebba 2018-02-12 16:13:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/330/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030 Tomasz Klebba 2018-02-12 16:13:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/329/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-02-12 16:12:27 dodanie dokumentu
XXIX Sesja Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2018-02-12 15:35:10 dodanie dokumentu
XXVIII Sesja Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2018-02-12 15:34:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-02-12 13:24:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-02-12 13:24:04 dodanie dokumentu