Sesja nr XXXIII siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cewice. 2018-06-13 12:41:44
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu. 2018-06-13 12:40:56
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. 2018-06-13 12:40:07
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. 2018-06-13 12:39:27
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice. 2018-06-07 12:58:40
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cewice na rok 2018" 2018-06-07 12:57:43
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonego przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach 2018-06-07 12:56:23
Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-06-07 12:55:47
Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Cewice 2018-06-07 12:55:14
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cewice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 2018-06-07 12:54:36
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. 2018-06-07 12:53:49