Sesja nr XXXII siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy kanalizacji sanitarnej w gminie Cewice (Oskowo-Cewice, Bukowina-Łebunia, Łebunia-Osowo). 2018-04-30 14:34:59
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2018-04-30 14:31:41
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cewice. 2018-04-30 14:31:07
Projekt uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Cewice do organu regulacyjnego 2018-04-30 14:29:38
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Cewice w latach 2018-2021" 2018-04-30 14:29:10
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Cewice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-30 14:28:31
Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa ustanowionego pomnikiem przyrody 2018-04-30 14:27:46
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice. 2018-04-30 14:27:19
Projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego realizujących zadania wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Cewice oraz określenia wyboru ofert 2018-04-30 14:26:38
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego 2018-04-30 14:25:48
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do organu jednostki pomocniczej Gminy Cewice 2018-04-30 14:25:15
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/321/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu. 2018-04-30 14:24:41
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Cewice dla niepublicznych szkół i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. 2018-04-30 14:24:02
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. 2018-04-30 14:23:29
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. 2018-04-30 14:22:33