Sesja nr XXX siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa ustanowionego pomnikiem przyrody 2018-02-01 15:40:14
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali mieszkalnych od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonych przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach 2018-02-01 15:38:18
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/304/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Cewice 2018-02-01 15:34:28
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Maszewie Lęborskim stanowiących własność Gminy Cewice 2018-02-01 15:29:38
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Cewicach stanowiącej własność Gminy Cewice 2018-02-01 15:25:38
Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Cewicach 2018-02-01 15:23:20
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu 2018-02-01 15:21:17
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, wprowadzonych przez Gminę Cewice publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 2018-02-01 15:18:40
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Gminy Cewice 2018-02-01 15:15:01
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/262/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu 2018-02-01 15:12:47
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030 2018-02-01 15:09:23
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na 2018 rok 2018-02-01 15:03:11