Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Cewice w gminie Cewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-05-15 11:04:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.02.2018 z dnia 03.04.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2018-04-05 10:15:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.01.2018 z dnia 03.04.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2018-04-05 10:14:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cewice oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Studium. 2018-04-04 08:59:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6721.02.2016 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy kanalizacji sanitarnej w gminie Cewice (Oskowo-Cewice, Bukowina-Łebunia, Łebunia-Oskowo) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu. 2018-02-28 13:42:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.01.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV - budowa sieci oświetlenia ulicznego. 2018-02-21 14:35:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.02.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej. 2018-02-21 13:56:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6721.03.2017 z dnia 02.02.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Cewice w gminie Cewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-02-05 09:32:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.11.2017 z dnia 30.01.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2018-01-31 09:42:41