Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 1/18 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 2018-01-03 15:14:48
Zarządzenie Nr 2/18 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji ds. wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2018-01-04 10:37:24
Zarządzenie Nr 3/18 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. 2018-01-11 12:55:49
Zarządzenie Nr 4/18 Wójta Gminy Cewice w sprawie opracowania planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok. 2018-01-11 12:56:35
Zarządzenie Nr 5/18 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice. 2018-01-12 07:47:21
Zarządzenie Nr 6/18 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice. 2018-01-18 09:10:22
Zarządzenie Nr 7/18 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Cewice na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Cewice w 2018 roku. 2018-01-22 11:11:28
Zarządzenie Nr 8/18 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 2018/2019 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cewice. 2018-01-23 10:14:01