Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 2018-01-03 15:14:48
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji ds. wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2018-01-04 10:37:24
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. 2018-01-11 12:55:49
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie opracowania planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok. 2018-01-11 12:56:35
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice. 2018-01-12 07:47:21
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice. 2018-01-18 09:10:22
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Cewice na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Cewice w 2018 roku. 2018-01-22 11:11:28
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 2018/2019 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cewice. 2018-01-23 10:14:01
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach. 2018-01-25 12:26:04
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok budżetowy 2018. 2018-01-26 11:36:11
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 2018-02-01 08:12:36
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok 2018-02-01 08:17:21
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Cewice w 2018 roku 2018-02-02 08:57:22
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji w celu rozpatrywania i weryfikowania wniosków o przyznanie dotacji ze środków budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków pod względem formalnym i merytorycznym. 2018-02-12 13:14:14
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok 2018-02-12 13:15:25
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku i umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Cewice w roku 2018 2018-02-14 09:53:16
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/2018 Wójta Gminy Cewice z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Cewice w 2018 roku. 2018-02-23 12:18:03
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 2018-03-02 07:47:53
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok 2018-03-02 07:48:31
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia w Urzędzie Gminy Cewice proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2017 rok oraz określenia prewskaźnika VAT za 2017 rok dla zastosowania do odliczenia podatku VAT w 2018 roku. 2018-03-02 07:49:31
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku. 2018-03-02 13:30:45
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 2018-03-09 13:18:45
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok 2018-03-09 13:23:50
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na wykonanie w formule Zaprojektuj i Wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno gmina Cewice". 2018-03-14 12:39:34
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach 2018-03-19 07:54:31
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach 2018-03-19 07:55:26
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 2018-03-22 13:08:15
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok 2018-03-27 14:22:34
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2017 rok. 2018-03-30 09:57:17
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. 2018-04-04 15:16:29
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach. 2018-04-16 08:18:51
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. 2018-04-11 08:29:31
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. 2018-04-11 08:30:12
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2014 Wójta Gminy Cewice z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przydziału i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2018-04-16 08:20:46
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji w celu rozpatrywania i weryfikowania wniosków o przyznanie dotacji ze środków budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków pod względem formalnym i merytorycznym. 2018-04-18 12:19:31