Sesja nr XXVII siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości ŁEBUNIA. 2017-11-22 13:42:44
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Cewice na rok 2018. 2017-11-22 13:42:21
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2017-11-22 13:41:46
Projekt uchwały zmieniająca uchwalę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalania liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2017-11-22 13:40:57
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie miejscowości Cewice. 2017-11-22 13:38:53
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu. 2017-11-22 13:38:28
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez jednostkę organizacyjną w najem gruntu będącego w trwałym zarządzie tej jednostki. 2017-11-22 13:37:58
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/275/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia zabudowanej nieruchomości. 2017-11-22 13:37:28
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/148/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Łebuni. 2017-11-22 13:36:49
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Unieszynie. 2017-11-22 13:36:04
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy. 2017-11-22 13:35:39
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości. 2017-11-22 13:35:14
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Cewice. 2017-11-22 13:34:38
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2018 rok. 2017-11-22 13:34:10
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2017. 2017-11-22 13:33:34