Sesja nr XXIV siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu Raportu za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2015 r. z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cewice na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019" 2017-06-22 13:43:36
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cewice na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023" 2017-06-22 13:33:44
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/206/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2017+2027. 2017-06-22 13:31:58
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2017 2017-06-22 13:28:17
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia zabudowanej nieruchomości 2017-06-14 14:07:01
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu 2017-06-14 14:06:25
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu 2017-06-14 14:05:46
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy osiedla 40-lecia PRL położonego w miejscowości Cewice 2017-06-14 14:04:48
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Wandy Wasilewskiej położonej w miejscowości Cewice 2017-06-14 14:03:39
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy PKWN położonej w miejscowości Cewice 2017-06-14 14:02:58
Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2017-06-14 14:02:09
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cewice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 2017-06-14 14:01:22
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. 2017-06-14 14:00:01
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/166/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2017-06-14 13:58:36
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/79/ll Rady Gminy Cewice z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2017-06-14 13:56:40
Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Cewice instrumentem płatniczym. 2017-06-14 13:55:36
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/259/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego "Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy Cewice". 2017-06-14 13:54:42
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu. 2017-06-14 13:53:33