Sesja nr XIX siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XIX/204/2016 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego budowy drogi ekspresowej S6. 2016-11-14 14:37:08
Uchwała Nr XIX/203/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łebuni. 2016-11-14 14:36:26
Uchwała Nr XIX/202/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/168/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i trybu składania deklaracji. 2016-11-14 14:35:20
Uchwała Nr XIX/201/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 2016-11-14 14:34:48
Uchwała Nr XIX/200/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Cewice. 2016-11-14 14:34:16
Uchwała Nr XIX/199/2016 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cewice na lata 2016 - 2022. 2016-11-14 14:33:39
Uchwała Nr XIX/198/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/179/0S Rady Gminy Cewice z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cewice. 2016-11-14 14:33:02
Uchwała Nr XIX/197/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Cewice na rok 2017. 2016-11-14 14:32:09
Uchwała Nr XIX/196/2016 w sprawie zatwierdzenia wyboru Partnera spoza finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne Źródła Energii - Wsparcie Dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2016-11-14 14:31:33
Uchwała Nr XIX/195/2016 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2017 rok. 2016-11-14 14:30:40
Uchwała Nr XIX/194/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cewice. 2016-11-14 14:29:40
Uchwała Nr XIX/193/2016 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2017 rok. 2016-11-14 14:29:01
Uchwała Nr XIX/192/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów na 2017 rok. 2016-11-14 14:28:25
Uchwała Nr XIX/191/2016 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na obszarze gminy w 2017 roku. 2016-11-14 14:27:47
Uchwała Nr XIX/190/2016 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok. 2016-11-14 14:27:14
Uchwała Nr XIX/189/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok. 2016-11-14 14:26:32
Uchwała Nr XIX/188/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2016. 2016-11-14 14:25:41