Sesja nr XIX siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/168/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i trybu składania deklaracji. 2016-11-03 13:16:48
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 2016-11-03 13:15:46
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Cewice 2016-11-03 13:13:34
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cewice na lata 2016 - 2022 2016-11-03 13:12:55
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/179/0S Rady Gminy Cewice z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cewice 2016-11-03 13:12:06
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Cewice na rok 2017 2016-11-03 13:11:17
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Partnera spoza finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne Źródła Energii - Wsparcie Dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2016-11-03 13:10:35
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2017 rok. 2016-11-03 13:09:23
Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cewice 2016-11-03 13:08:06
Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2017 rok. 2016-11-03 13:07:19
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów na 2017 rok 2016-11-03 13:06:44
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na obszarze gminy w 2017 roku. 2016-11-03 13:06:08
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok 2016-11-03 13:05:33
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok. 2016-11-03 13:04:54
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2016. 2016-11-03 13:04:08