Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Wprowadzona ustawa ma na celu implementację w polskim porządku prawnym przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE 2013, L 175/1).

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, informacja sektora publicznego stanowi wszelkiego rodzaju dane tworzone i gromadzone przez jednostki sektora publicznego (np. dane prawne, meteorologiczne, finansowe, gospodarcze, statystyki, mapy cyfrowe, itp.) umożliwiające ich agregację i udostępnianie w postaci nowych produktów bądź usług (elektronicznych), a co za tym idzie dających możliwość ponownego wykorzystania w usługach sektora prywatnego – bazy danych, systemy nawigacyjne, historyczne zestawienia statystyczne, prognozy, usługi finansowe, ubezpieczeniowe, zdrowotne, gospodarcze, prawne, itp.

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. 

I. Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:

  1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (bip.cewice.pl),
  2. udostępniona w inny sposób, aniżeli określony w pkt 1. (np.: poprzez wyłożenie lub wywieszenie informacji publicznej w budynku Urzędu Gminy w Cewicach),
  3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej
Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną zobowiązany jest do:

  1. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
  2. przestrzegania obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
  3. poinformowania o sposobie i formie przetworzenia informacji ponownie wykorzystanej (podania kto i kiedy dokonał przetworzenia informacji).

Możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, które Urząd Gminy w Cewicach posiada w swoich zasobach, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych w całości lub we fragmentach lub częściach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych dopuszczalne jest pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną może ponownie wykorzystać informacje publiczną w wersji przetworzonej. W takim przypadku podaje stosowną informację przy ponownym wykorzystaniu informacji publicznej, a Urząd Gminy w Cewicach nie odpowiada za treść informacji publicznych przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje.

III. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznych:

Udostępnianie informacji publicznych w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy:

  1. informacja publiczna nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (bip.cewice.pl), chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
  2. wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania będącej w posiadaniu urzędu składa się na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego lub w formie dokumentu elektronicznego

IV. Wyłączenie odpowiedzialności:

Urząd Gminy w Cewicach nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej z pominięciem warunków, o których mowa w dziale II oraz za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

V. Opłata za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania:

Udostępnienie informacji publicznych w celu ponownego wykorzystania jest bezpłatne. Urząd Gminy w Cewicach może jednak nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów albo wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej jest nietypowy.

wniosek o ponowne wykorzytanie informacji publicznej>

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Klebba 17-10-2016 13:27:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Klebba 17-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Klebba 17-10-2016 13:34:07