Sesja nr XVI siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie szegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-06-17 08:46:09
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cewice 2016-06-17 08:43:54
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebuni 2016-06-16 12:15:34
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2016 2016-06-16 12:14:27
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i trybu składania deklaracji. 2016-06-09 10:24:24
Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-06-09 10:23:58
Projekt uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2016-06-09 10:22:09
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Cewice w projekcie partnerskim "Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego" 2016-06-09 10:21:31
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/264/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów i logopedów szkolnych oraz nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin. 2016-06-09 10:20:48
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwaty Nr XXIX/Z63/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 2016-06-09 10:19:24
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 2016-06-09 10:18:05
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok. 2016-06-09 10:17:26