Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXII/165/04 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok


UCHWAŁA Nr XXII/165/04

Rady Gminy Cewice

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),art. 10 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych) (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Cewice:

1. od samochodów ciężarowych dla:

1) pojazdów posiadających cztery osie i więcej:

Dopuszczalna masa całkowita

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

powyżej 29 ton

2.452,80 zł

2. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania

łącznie z naczepą lub przyczepą w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów dla:

1) zespołu pojazdów posiadających dwie osie:

Dopuszczalna masa całkowita

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

powyżej 31 ton

1.937,76 zł

2) zespołu pojazdów posiadających trzy osie:

Dopuszczalna masa całkowita

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

powyżej 40 ton

2.548,65 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwałę podaje się do wiadomości mieszkańców gminy w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

1

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne, tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woźniak 14-01-2005 12:06:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woźniak 14-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woźniak 14-01-2005 12:06:07