Sesja nr VIII siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr VIII/79/2015 w sprawie przystąpienia Gminy Cewice do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Łeby" 2015-07-03 08:19:25
Uchwała Nr VIII/78/2015 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetagowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2015-07-03 08:17:26
Uchwała Nr VIII/77/2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu - ograniczonego prawa rzeczowego 2015-07-03 08:16:03
Uchwała Nr VIII/76/2015 w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Cewice 2015-07-03 08:14:45
Uchwała Nr VIII/75/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2015-07-03 08:13:19
Uchwała Nr VIII/74/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cewice 2015-07-03 08:11:03
Uchwała Nr VIII/73/2015 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników 2015-07-03 08:07:53
Uchwała Nr VIII/72/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2015-07-03 08:05:13
Uchwała Nr VIII/71/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2015-07-03 08:02:49
Uchwała Nr VIII/70/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2015-2023. 2015-07-03 07:56:40
Uchwała Nr VIII/69/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2015 2015-07-03 07:53:17
Uchwała Nr VIII/68/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok 2015-07-03 07:48:19
Uchwała Nr VIII/67/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok 2015-07-03 07:46:11