Sesja nr VIII siódmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2015-2023. 2015-06-24 13:53:29
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2015 2015-06-24 13:52:02
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetagowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2015-06-17 09:39:34
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu - ograniczonego prawa rzeczowego 2015-06-17 09:37:56
Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Cewice 2015-06-17 09:36:51
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2015-06-17 09:35:21
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cewice 2015-06-17 09:31:50
Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników 2015-06-17 09:30:41
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2015-06-17 09:29:08
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2015-06-17 09:26:36
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok 2015-06-17 09:24:49
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok 2015-06-17 09:23:47