Uchwała Nr XIV/107/04 Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia pożyczki z


UCHWAŁA NR XIV/107/04

RADY GMINY CEWICE

z dnia 10 lutego 2004 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej Cewice - Maszewo”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. C, art. 46 ust. 1, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetu,

Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej Cewice - Maszewo”

§ 2.

Pożyczka zostanie spłacona z:

  • wpływów z podatków i opłat lokalnych,

  • dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.

§3.

Pełnomocnikiem do zawarcia umowy jest Wójt Gminy.

Umowa wymaga kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Pałubicki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Wydrzyńska 26-03-2004 15:37:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Wydrzyńska 26-03-2004
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Wydrzyńska 26-03-2004 15:37:25