Uchwała Rady Gminy Nr XIV/106/04 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok


UCHWAŁA Nr XIV/106/04

Rady Gminy Cewice

z dnia 10 lutego 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie 12.457.000 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 14.527.500 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2.070.500. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów planowanych do zaciągnięcia w bankach krajowych, wolne środki z lat ubiegłych oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

 1. Określa się przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

 1. Ustala się nakłady inwestycyjne na kwotę 3.739.261 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 1. Ustala się dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej zleconej gminom w kwocie 584.780 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 1. Ustala się przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska oraz ich zestawienie,

w tym:

a) przychody 100.000 zł

b) wydatki 304.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 1. Ustala się wielkość dotacji w budżecie na kwotę 298.600 zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 1. Ustala się rezerwy w budżecie na kwotę 225.000 zł

w tym:

a) rezerwa ogólna w kwocie 100.000 zł

b) rezerwy celowe w kwocie 125.000 zł według załącznika Nr 2.

§ 2

 1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określa się na

kwotę 67.300.

 1. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa się na kwotę 67.300 zł

§ 3

 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych maksymalnie do kwoty 300.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu.

 1. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań maksymalnie do kwoty 600.000 zł.

 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania następujących zmian w budżecie:

- przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Wydrzyńska 16-02-2004 16:18:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Wydrzyńska 16-02-2004
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Wydrzyńska 16-02-2004 16:18:22