Uchwała Rady Nr VIII/56/03 w sprawie uchwalenia statutów sołectw


U C H W A Ł A NR VIII/56/03

Rady Gminy Cewice

z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się statuty sołectw: Bukowina, Cewice, Karwica, Łebunia, Maszewo, Osowo Lęborskie, Oskowo, Popowo, Pieski, Siemirowice, Unieszyno, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Gminy Cewice nr I/7/91 z dnia 07 lutego 1991 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Nowak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Wydrzyńska 04-09-2003 15:06:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Wydrzyńska 04-09-2003
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Wydrzyńska 04-09-2003 15:06:29