Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice 2013-01-14 13:33:23
dokument Zarządzenie Nr 2/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany zarządzenia Nr 123/2012 Wójta Gminy Cewice z dnia 4 października 2012r w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice w 2013 roku 2013-01-07 09:45:51
dokument Zarządzenie Nr 3/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 101/11 Wójta Gminy Cewice z dnia 19 października 2011 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu ? Szansa na lepszą przyszłość" o numerze UDA-POKL.07.02.01-22-078/11-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. 2013-01-22 10:14:16
dokument Zarządzenie Nr 4/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 38/2012 Wójta Gminy Cewice z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu ?Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice" o numerze POIG.08.03.00-22-010/11-00 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion. 2013-01-22 10:15:15
dokument Zarządzenie Nr 5/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2013 rok. 2013-01-14 10:07:57
dokument Zarządzenie Nr 6/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013. 2013-01-14 10:10:28
dokument Zarządzenie Nr 7/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej Gminy Cewice 2013-01-24 08:39:00
dokument Zarządzenie Nr 8/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na "Budowę ciągu pieszego w miejscowości Cewice" 2013-01-18 13:25:34
dokument Zarządzenie Nr 9/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na "Wymianę nawierzchni ciągów pieszych w m. Cewice wraz z małą architekturą w ramach projektu Utworzenie deptaka w m. Cewice w celu zagospodarowania przestrzeni publicznej w sposób dogodny do nawiązywania więzi społecznych wśród mieszkańców" 2013-01-18 13:26:48
dokument Zarządzenie Nr 10/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na Pełnieni funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn ?Wymiana nawierzchni ciągów pieszych w m. Cewice wraz z małą architekturą w ramach projektu Utworzenie deptaka w nu Cewice w celu zagospodarowania przestrzeni publicznej w sposób dogodny do nawiązywania więzi społecznych wśród mieszkańców 2013-01-24 15:10:03
dokument Zarządzenie Nr 11/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na ?Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn Budowa ciągu pieszego w miejscowości Cewice" 2013-01-24 15:11:00
dokument Zarządzenie Nr 12/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania Rady Programowej Gminnego Centrum Kultury w Cewicach oraz zatwierdzenia regulaminu jej działania 2013-02-04 08:19:25
dokument Zarządzenie Nr 13/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie : udzielenia dotacji z budżetu Gminy Cewice na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Cewice w 2013 roku 2013-02-04 08:20:56
dokument Zarządzenie Nr 14/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie opracowania dokumentacji w zakresie ochrony zabytków na terenie gminy Cewice 2013-05-06 09:04:59
dokument Zarządzenie Nr 15/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na "Przebudowa wraz ze zmiana układu funkcjonalnego części budynku usługowego na Posterunek Policji wraz Z budową wejścia i podjazdu dla osób niepełnosprawnych" 2013-05-06 09:06:17
dokument Zarządzenie Nr 16/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na "Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bukowina zgodnie z Uchwałą nr XII/167/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 30 października 2012" 2013-05-06 09:07:27
dokument Zarządzenie Nr 17/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na 2013-05-06 09:08:35
dokument Zarządzenie Nr 18/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2013 2013-02-20 10:25:42
dokument Zarządzenie Nr 19/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2013 rok 2013-02-20 10:29:22
dokument Zarządzenie Nr 20/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach 2013-03-20 15:23:39
dokument Zarządzenie Nr 21/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 122/11 Wójta Gminy Cewice z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie instrukcji udostępniania informacji publicznej nie umieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ustalenia wysokości opłat pobieranych za udostępnienie informacji publicznej 2013-02-25 11:44:33
dokument Zarządzenie Nr 22/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2013-03-01 08:50:44
dokument Zarządzenie Nr 23/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na ?Dostawę sygnału internetowego do Beneficjentów Ostatecznych oraz jednostek organizacyjnych Gminy Cewice w ramach projektu pt.: ?Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice" 2013-02-25 11:46:40
dokument Zarządzenie Nr 24/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na ?Opracowanie dokumentacji technicznych" 2013-02-25 11:48:39
dokument Zarządzenie Nr 25/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji ds. wybrakowania dokumentacji nlearchlwalnej w Urzędzie Gminy w Cewicach 2013-02-28 12:38:29
dokument Zarządzenie Nr 26/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. ?Remont pomieszczeń na usługi rehabilitacyjne wraz z montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku usługowym w Cewicach" 2013-03-05 13:55:00
dokument Zarządzenie Nr 27/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych eksploatowanych w Urzędzie Gminy w Cewicach 2013-03-07 11:17:32
dokument Zarządzenie Nr 28/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia procedury oraz druków dotyczących rejestracji żłobków i klubów dziecięcych 2013-03-18 08:21:29
dokument Zarządzenie Nr 29/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji wizytującej lokale zgłoszone jako miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego 2013-03-18 08:24:31
dokument Zarządzenie Nr 30/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 19/11 Wójta Gminy Cewice z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości 2013-03-18 08:27:40
dokument Zarządzenie Nr 31/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. Gospodarki Odpadami 2013-03-20 15:26:08
dokument Zarządzenie Nr 32/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie określenia zakresu obowiązków i odpowiedzialności za sprawozdawczość z udzielonej pomocy publicznej 2013-03-26 09:58:06
dokument Zarządzenie Nr 33/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2012 rok 2013-03-29 09:27:08
dokument Zarządzenie Nr 34/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2013. 2013-03-29 12:40:50
dokument Zarządzenie Nr 35a/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 19/11 Wójta Gminy Cewice z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości 2013-04-22 11:51:07
dokument Zarządzenie Nr 35/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2013 rok. 2013-03-29 12:42:01
dokument Zarządzenie Nr 36/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół/przedszkoli prowadzonych przez Gminę Cewice obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014. 2013-04-04 10:30:25
dokument Zarządzenie Nr 37/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach 2013-04-10 11:22:50
dokument Zarządzenie Nr 38/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na ?Dostawę sygnału internetowego do Beneficjentów Ostatecznych oraz jednostek organizacyjnych Gminy Cewice w ramach projektu pt: ?Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion) 2013-04-22 11:53:51
dokument Zarządzenie Nr 39/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na "Opracowanie dokumentacji technicznych" 2013-04-22 11:56:39
dokument Zarządzenie Nr 40/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na "Opracowanie dokumentacji technicznych" 2013-04-25 14:16:39
dokument Zarządzenie Nr 41/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. Promocji i Organizacji Pozarządowych 2013-04-26 08:28:46
dokument Zarządzenie Nr 42/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2013. 2013-04-30 13:49:23
dokument Zarządzenie Nr 43/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2013 rok. 2013-04-30 13:50:05
dokument Zarządzenie Nr 44/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2013 rok. 2013-05-14 12:19:17
dokument Zarządzenie Nr 45/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach. 2013-05-13 09:07:37
dokument Zarządzenie Nr 46/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu ?Utworzenie deptaka w m. Cewice, Gmina Cewice w celu zagospodarowania przestrzeni publicznej w sposób dogodny do nawiązywania więzi społecznych wśród mieszkańców" o numerze 00327-6922-UM1100330/12 w ramach działania 313, 322, 323 ?Odnowa i rozwój wsi" osi priorytetowej 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2013-05-28 12:18:20
dokument Zarządzenie Nr 47/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. ?Budowa przejść dla pieszych vraz z budową chodników w m. Popowo, Bukowina, Łcbunia, Osowo Lęborskie" 2013-05-28 12:19:17
dokument Zarządzenie Nr 48/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu ?Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy stawie i Czarnym Potoku w m. Maszewo Lęborskie" o numerze 00546-6173-SW1101512/12/13 w ramach Programu Operacyjnego ?Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego. 2013-05-28 12:20:16
dokument Zarządzenie Nr 49/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepissich wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na ?Dostawa ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym" 2013-05-28 12:21:24
dokument Zarządzenie Nr 50/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie utworzenia funduszu nagród 2013-05-29 12:46:31
dokument Zarządzenie Nr 51/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Budowa ciągu pieszego w m. Cewice" 2013-05-28 12:22:58
dokument Zarządzenie Nr 52/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Lotników Morskich w Siemirowicach 2013-05-28 08:39:36
dokument Zarządzenie Nr 53/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Cewice dla samorządowych instytucji kultury 2013-05-29 12:47:31
dokument Zarządzenie Nr 54/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia regulaminu porządku domowego w mieszkaniowym zasobie Gminy Cewice 2013-06-04 10:08:03
dokument Zarządzenie Nr 55/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie określenia instrukcji używania pojazdu służbowego oraz gospodarki paliwami płynnymi. 2013-06-04 10:09:26
dokument Zarządzenie Nr 56/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach 2013-06-05 10:59:32
dokument Zarządzenie Nr 57/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem 2013-06-05 11:00:39
dokument Zarządzenie Nr 58/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy stawie i Czarnym Potoku w m. Maszewo Lęborskie" 2013-06-05 11:01:56
dokument Zarządzenie Nr 59/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice. 2013-06-05 11:03:08
dokument Zarządzenie Nr 60/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds. realizacji projektu pn. ,,Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-07-08 08:22:57
dokument Zarządzenie Nr 61/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie zastępstw pracowniczych na czas nieobecności pracownika Urzędu Gminy w Cewicach 2013-06-17 10:31:53
dokument Zarządzenie Nr 62/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjmowania i rejestracji deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-06-11 10:34:50
dokument Zarządzenie Nr 63/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Cewice dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe za rok szkolny 2012/2013 2013-06-17 10:33:21
dokument Zarządzenie Nr 64/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyznaczenia pracowników urzędu do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Gminy w Cewicach 2013-06-13 10:32:35
dokument Zarządzenie Nr 65/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem 2013-06-19 09:13:04
dokument Zarządzenie Nr 66/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem 2013-06-19 09:13:59
dokument Zarządzenie Nr 67/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach 2013-06-19 09:14:41
dokument Zarządzenie Nr 68/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemkowicach 2013-06-19 09:15:29
dokument Zarządzenie Nr 69/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa I nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa pod nazwą Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy stawie i Czarnym Potoku w m. Maszewo Lęborskie 2013-06-17 12:18:25
dokument Zarządzenie Nr 70/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Projekt budowlany i wykonawczy na budowę ciągu pieszego przy drodze wojewódzkiej nr 214 wraz z przebudową zjazdów i przejściem dla pieszych w m. Łebunia 2013-06-17 12:19:19
dokument Zarządzenie Nr 71/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu ?Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Łebunia-Osowo Lęborskie-Maszewo Lęborskie oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oskowo Gmina Cewice" o numerze 00189-6921-UM1100214/2012 w ramach działania 321 ?Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" osi priorytetowej 3. ?Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2013-06-19 10:01:20
dokument Zarządzenie Nr 72/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma "Cewice" 2013-06-25 08:56:36
dokument Zarządzenie Nr 73/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu ?Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach" o numerze UDA-POKL.09.01.01-22-074/12-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 2013-08-09 12:40:18
dokument Zarządzenie Nr 74/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. ?Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-07-03 10:12:04
dokument Zarządzenie Nr 75/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do projektu ?Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-07-08 08:24:19
dokument Zarządzenie Nr 76/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia i wdrożenia "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Cewicach" i "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Cewicach" 2013-07-31 14:15:10
dokument Zarządzenie Nr 77/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach 2013-06-25 08:57:47
dokument Zarządzenie Nr 78/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 19/11 Wójta Gminy Cewice z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości. 2013-06-25 11:45:38
dokument Zarządzenie Nr 79/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Łebunia-Osowo Lęborskie-Maszewo Lęborskie oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oskowo Gmina Cewice 2013-07-03 08:06:50
dokument Zarządzenie Nr 80/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na Roboty dekarskie i elewacyjne. 2013-07-03 08:07:40
dokument Zarządzenie Nr 81/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - instalacja wodociągowa, parking - etap I. 2013-07-03 08:08:22
dokument Zarządzenie Nr 82/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2013 rok 2013-07-01 09:30:17
dokument Zarządzenie Nr 83/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2013-07-01 09:31:09
dokument Zarządzenie Nr 84/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-01 14:24:56
dokument Zarządzenie Nr 85/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekra czającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust S ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r?, nr 113, poz. 759 ze zm) na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, pod nazwą Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Lebunia - Osowo Lęborskie - Maszewo Lęborskie oraz sfeci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oskowo Gmina Cewice 2013-07-08 08:25:25
dokument Zarządzenie Nr 86/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nicprzckraczająccj kwot określonych w przcpisiich wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą- instalacja wodociągowa, parking - ETAP I 2013-07-08 08:26:32
dokument Zarządzenie Nr 87/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2013. 2013-07-08 08:28:05
dokument Zarządzenie Nr 88/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2013 rok. 2013-07-08 08:28:56
dokument Zarządzenie Nr 89/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. Wymiana nawierzchni ciągów pieszych w m. Cewice wraz z małą architekturą w ramach projektu Utworzenie deptaka w nu Cewice w celu zagospodarowania przestrzeni publicznej w sposób dogodny do nawiązania więzi społecznych wśród mieszkańców 2013-07-08 08:29:58
dokument Zarządzenie Nr 90/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych 2013-08-01 09:09:57
dokument Zarządzenie Nr 91/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nicprzckraczająccj kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010i\, nr 113, poz. 759 ze zm) na Dowóz uczniów do szkół publicznych Gminy Cewice w roku szkolnym 2013/2014. 2013-08-01 14:26:36
dokument Zarządzenie Nr 92/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzckraczajaccj kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Lęborskim (budynek z kancelarią). 2013-08-01 14:29:12
dokument Zarządzenie Nr 93/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Cewice 2013-07-24 09:55:51
dokument Zarządzenie Nr 94/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2013 2013-07-24 09:56:55
dokument Zarządzenie Nr 95/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2013 rok 2013-07-24 10:02:10
dokument Zarządzenie Nr 96/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzckraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na Dostawa paliw na potrzeby pojazdów i maszyn pozostających w dyspozycji Gminy Cewice. 2013-08-01 09:17:28
dokument Zarządzenie Nr 97/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na Dostawa i montaż pomostów pływających, lamp solarnych, kontenerów magazynowych ze sprzętem wodnym oraz elementów małej architektury na potrzeby realizacji zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Siemirowicach w sposób dogodny do rozwoju turystyki wodnej, wędkarskiej oraz potrzeb osób niepełnosprawnych - etap I" 2013-08-01 09:20:51
dokument Zarządzenie Nr 98/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa pod nazwą Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Siemirowicach w sposób dogodny do rozwoju turystyki wodnej, wędkarskiej oraz potrzeb osób niepełnosprawnych - etap I 2013-08-01 09:23:30
dokument Zarządzenie Nr 99/2013 Wójta Gminy Cewice-Szefa Obrony Cywilnej z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie: organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy 2013-08-21 08:47:09
dokument Zarządzenie Nr 100/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Przebudowa ze zmianą układu funkcjonalnego części budynku usługowego na Posterunek Policji wraz z budową wejścia i podjazdu dla osób niepełnosprawnych" 2013-08-06 14:49:11
dokument Zarządzenie Nr 101/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów eksploatowanych w Urzędzie Gminy w Cewicach 2013-09-03 09:07:43
dokument Zarządzenie Nr 102/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Siemirowicach w sposób dogodny do rozwoju turystyki wodnej, wędkarskiej oraz potrzeb osób niepełnosprawnych - etap I 2013-08-08 12:00:36
dokument Zarządzenie Nr 103/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia ?Stylizacja paznokcia" dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia z terenu Gminy Cewice w ramach projektu pt. ?Szansa na lepszą przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym". 2013-08-08 12:02:08
dokument Zarządzenie Nr 104/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na Dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania pn.: ?Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach". 2013-08-08 12:10:31
dokument Zarządzenie Nr 105/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym oraz przyłączem wodociągowym z instalacją zewnętrzną na terenie przepompowni ścieków w miejscowościach Siemirowice, Cewice, Kamieniec gmina Cewice 2013-08-08 12:11:31
dokument Zarządzenie Nr 106/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym, przyłączem wodociągowym z instalacją zewnętrzną na terenie przepompowni w miejscowościach: Siemirowice, Cewice, Kamieniec gm. Cewice 2013-08-08 12:12:38
dokument Zarządzenie Nr 107/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji uzupełniającej do projektu pt. ?Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 74/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 19.06.2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. ?Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-01-17 12:43:41
dokument Zarządzenie Nr 108A/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na Świadczenie usług edukacyjnych oraz organizacja i przeprowadzenie seminarium z zakresu równości szans i znaczenia edukacji przedszkolnej w ramach projektu pt. ?Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach 2013-09-03 09:09:35
dokument Zarządzenie Nr 108/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2013 rok. 2013-08-21 08:51:44
dokument Zarządzenie Nr 109/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo- odbiorczejśrodków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz materiałów i wyposażenia będącego na stanie Przedszkola Publicznego w Siemirowicach 2013-08-21 14:31:58
dokument Zarządzenie Nr 110/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia Panu Zenonowi Iszczuk pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w zakresie zwykłego zarządu, związanych z prowadzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach. 2013-08-21 14:35:47
dokument Zarządzenie Nr 111/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 22 sierpnia 2013 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 106/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 2 sierpnia 2013 r. 2013-08-26 10:40:56
dokument Zarządzenie Nr 112/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 22 sierpnia 2013 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. nr 113, poz.759 ze zm) na Remont gruntowych dróg gminnych 2013 2013-08-28 09:06:18
dokument Zarządzenie Nr 113/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cewice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku 2013-09-03 09:12:25
dokument Zarządzenie Nr 114/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na Świadczenie usług edukacyjnych oraz organizacja i przeprowadzenie seminarium z zakresu równości szans i znaczenia edukacji przedszkolnej w ramach projektu pt. ?Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach 2013-09-03 09:18:16
dokument Zarządzenie Nr 115/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu dziecka oraz jego opiekuna z terenu Gminy Cewice 2013-09-02 15:09:36
dokument Zarządzenie Nr 116/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-11-20 09:06:24
dokument Zarządzenie Nr 117/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do projektu ?Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-01-17 12:45:05
dokument Zarządzenie Nr 118/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice " o numerze UDA-POKL.09.01.02-22-027/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 2014-03-12 09:17:19
dokument Zarządzenie Nr 119/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2013 2013-09-11 12:04:43
dokument Zarządzenie Nr 120/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2013 rok 2013-09-11 12:05:07
dokument Zarządzenie Nr 121/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2013-09-11 12:06:56
dokument Zarządzenie Nr 122/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu ?Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Siemirowicach w sposób dogodny do rozwoju turystyki wodnej, wędkarskiej oraz potrzeb osób niepełnosprawnych - etap I" o numerze 00613-6173-SW1101511/12/13 w ramach Programu Operacyjnego ?Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego. 2013-09-12 10:23:22
dokument Zarządzenie Nr 123/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pożyczek z budżetu Gminy Cewice dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Cewice na realizację na terenie Gminy Cewice zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 2013-09-11 12:08:32
dokument Zarządzenie Nr 124/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za szkody w uprawach i płodach rolnych z wniosku Pani Mechlińskiej Elżbiety oraz ustalenia regulaminu mediacji. 2013-09-11 12:09:10
dokument Zarządzenie Nr 125/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Remont elewacji na budynku sali gimnastycznej w ZS w Cewicach" 2013-09-13 10:45:55
dokument Zarządzenie Nr 126/13 Wójta Gminy Cewice-Szefa Obrony Cywilnej w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia ratowniczego pod kryptonimem "SZKOŁA-2013" 2013-09-19 15:08:16
dokument Zarządzenie Nr 127/13 Wójta Gminy Cewice-Szefa Obrony Cywilnej w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia ratowniczego pod kryptonimem "URZĄD-2013" 2013-09-19 15:09:27
dokument Zarządzenie Nr 128/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Lęborskim (budynek z kancelarią) 2013-09-26 10:27:49
dokument Zarządzenie Nr 129/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2013 rok 2013-09-24 12:09:37
dokument Zarządzenie Nr 130/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczająccj kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm) na Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w ramach projektu pn. ?Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-09-23 10:26:26
dokument Zarządzenie Nr 131/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, mięsa i wyrobów wędliniarskich do Zespołu Szkół w Cewicach 2013-09-24 12:12:12
dokument Zarządzenie Nr 132/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907) na Wymiana pokrycia dachowego (z eternitu na dachówkę ceramiczną) na istniejącym budynku przedszkolnym w Bukowinie 2013-09-24 12:12:57
dokument Zarządzenie Nr 133/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Przebudowa gruntowej drogi gminnej Bukowina 2013. 2013-09-24 12:13:42
dokument Zarządzenie Nr 134/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, mięsa i wyrobów wędliniarskich do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach 2013-09-24 12:16:09
dokument Zarządzenie Nr 135/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice w 2014 roku 2013-09-26 10:28:49
dokument Zarządzenie Nr 136/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji bezpieczeństwa pożarowego opracowanej dla Urzędu Gminy w Cewicach. 2013-09-26 10:35:19
dokument Zarządzenie Nr 137/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego podstawowych zasad zachowania środków ostrożności w obiektach użyteczności publicznej opracowanej dla Urzędu Gminy w Cewicach. 2013-09-26 10:34:34
dokument Zarządzenie Nr 138/13 Wójta Gminy Cewice-Szefa Obrony Cywilnej w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania /SWO/ na terenie Gminy Cewice 2013-09-26 10:33:09
dokument Zarządzenie Nr 139/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Gminy Cewice na 2014 rok. 2013-10-01 11:31:39
dokument Zarządzenie Nr 140/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2013 2013-10-03 09:05:08
dokument Zarządzenie Nr 141/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2013 rok 2013-10-03 09:05:51
dokument Zarządzenie Nr 142/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy stawie i Czarnym Potoku w m. Maszewo Lęborskie" 2013-10-14 10:23:14
dokument Zarządzenie Nr 143/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2013 2013-10-24 10:30:36
dokument Zarządzenie Nr 144/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2013 rok 2013-10-24 10:31:12
dokument Zarządzenie Nr 145/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2013-10-24 10:34:22
dokument Zarządzenie Nr 146/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Budowa boisk sportowych na terenie gminy Cewice 2013-10-25 13:56:30
dokument Zarządzenie Nr 147/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nicprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Przebudowa budynku byłej remizy OSP w Łebuni z przeznaczeniem na siłownię 2013-10-25 13:57:47
dokument Zarządzenie Nr 148/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2013 rok. 2013-11-05 09:51:16
dokument Zarządzenie Nr 149/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2012/2013 wraz z wynikami sprawdzianu klas VI i egzaminu gimnazjalnego 2013-10-31 14:01:18
dokument Zarządzenie Nr 150/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. ?Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - parking, ogrodzenie, instalacja wodociągowa - ETAP I " 2013-11-07 11:00:51
dokument Zarządzenie Nr 151/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. ? Dostawa i montaż pomostów pływających, lamp solarnych , kontenerów magazynowych ze sprzętem wodnym oraz elementów małej architektury do: ?Zagospodarowania terenu wokół jeziora w Siemirowicach w sposób dogodny do rozwoju turystyki wodnej, wędkarskiej oraz potrzeb osób niepełnosprawnych - etap I" 2013-11-08 14:11:00
dokument Zarządzenie Nr 152/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2013 2013-11-13 09:53:36
dokument Zarządzenie Nr 153/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2013 rok 2013-11-13 09:54:35
dokument Zarządzenie Nr 154/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia nr 73/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu ?Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach" o numerze UDA-POKL.09.01.01-22-074/12-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 2015-01-16 10:19:48
dokument Zarządzenie Nr 155/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem 2013-11-18 14:49:49
dokument Zarządzenie Nr 156/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 2013-11-18 14:52:19
dokument Zarządzenie Nr 157/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm) na usługę edukacyjną polegającą na organizacji i przeprowadzeniu zajęć z języka angielskiego z dostępem do platformy e-lerningowej, warsztatów - "Pasja życiowa a wybór zawodu-świadome planowanie ścieżki" i indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym w ramach projektu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-11-13 09:59:46
dokument Zarządzenie Nr 158/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2013-11-18 10:04:55
dokument Zarządzenie Nr 159/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nicprzekraczająccj kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimy 2013/2014, tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Cewice 2013-11-18 10:06:07
dokument Zarządzenie Nr 160/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2013 2013-11-22 08:10:17
dokument Zarządzenie Nr 161/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2013 rok 2013-11-22 08:11:04
dokument Zarządzenie Nr 162/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Cewicach 2013-11-22 08:12:44
dokument Zarządzenie Nr 163/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem 2013-11-22 08:14:59
dokument Zarządzenie Nr 164/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Wymiana pokrycia dachowego na istniejącym budynku przedszkolnym (z eternitu na dachówkę ceramiczną) w Bukowinie" 2013-11-22 08:21:23
dokument Zarządzenie Nr 165/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Cewice w gminie Cewice zgodnie z Uchwałą nr XXIX/267/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 13 sierpnia 2013 r 2013-11-28 09:53:05
dokument Zarządzenie Nr 166/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2013, 2013-12-12 08:30:45
dokument Zarządzenie Nr 167/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2013 rok. 2013-12-12 08:32:00
dokument Zarządzenie Nr 168/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2013-12-12 08:43:41
dokument Zarządzenie Nr 169/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej 0 110 w m. Bukowina" 2013-12-12 08:46:06
dokument Zarządzenie Nr 170/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm) na Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu: laptopów z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym oraz tablic interaktywnych w ramach projektu pn. ?Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-12-12 08:48:48
dokument Zarządzenie Nr 171/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie utworzenia funduszu nagród 2013-12-12 08:51:17
dokument Zarządzenie Nr 172/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2013, 2013-12-12 08:54:33
dokument Zarządzenie Nr 173/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2013 rok. 2013-12-12 08:59:13
dokument Zarządzenie Nr 174/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie skrócenia zajęć lekcyjnych w dniu 6 grudnia 2013r. w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cewice 2013-12-12 09:04:15
dokument Zarządzenie Nr 175/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia rocznej Inwentaryzacji aktywów 1 pasywów w Urzędzie Gminy Cewice. 2013-12-12 09:06:09
dokument Zarządzenie Nr 176/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach 2013-12-20 09:04:52
dokument Zarządzenie Nr 177/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Cewice w 2014 r. 2013-12-20 09:13:29
dokument Zarządzenie Nr 178/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia godzin pracy w dniu 24 grudnia 2013r. w Urzędzie Gminy w Cewicach 2013-12-19 12:42:52
dokument Zarządzenie Nr 179/13 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2013 rok 2014-01-03 09:03:45