Zarządzenie Nr 52/09 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZI.3411-10/09 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) na Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej pn. "Budowa obiektów malej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w m. Oskowo gm. Cewice"