Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 03.12.2018 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Wójt Gminy Cewice
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert
na realizację zadań publicznych w 2019 roku
wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

 

I. Rodzaj zadania:

 1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 2. Promocja i organizacja wolontariatu

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu ma formę wspierania wraz z dofinansowaniem zadań publicznych.
 2. Wysokość środków publicznych w budżecie Gminy Cewice przeznaczonych w 2019 roku na realizację wskazanego zakresu zadań wynosi 9.000,00 zł, w tym na:
 1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 5.000,00 zł
 2. Promocja i organizacja wolontariatu – 4.000,00 zł
 1. Współfinansowanie w postaci dotacji z budżetu Gminy Cewice w wysokości łącznej do 90 % całkowitego kosztu w/w zadań.

III. Zasady przyznawania dotacji:

Zasady przyznawania dotacji określa Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Cewice w 2019 roku. Regulamin dostępny jest w Urzędzie Gminy w Cewicach w pokoju nr 19, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Cewicach (www.bip.cewice.pl), na stronie internetowej Gminy Cewice (www.cewice.pl), na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Cewicach oraz na platformie Witkac.pl.

IV.Termin i warunki realizacji zadań:

 1. Realizacja zadań nastąpi w okresie od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
 2. Zadanie powinno być realizowane zgodnie z ofertą.
 3. Adresatami zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy gminy Cewice.
 4. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W takim przypadku wszystkie podmioty odpowiadają solidarnie za realizację zadania.
 5. Zadanie publiczne zawarte w ofercie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, chyba że podmiot, który zawarł umowę na realizację zadania publicznego, zleci realizację zadania publicznego lub jego części wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję, organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, niebędącymi stronami umowy. Informacja o takim zleceniu realizacji całości lub części zadania musi być wskazana w pkt III 4 oferty – Plan i harmonogram działań na rok…
 6. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, tj. jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10%, przy czym ogólna kwota dotacji nie może ulec zwiększeniu.
 7. Zleceniobiorca, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.).
 8. Zleceniobiorca, realizując zlecone zadanie, zobowiązuje się do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej Zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji  tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie współfinansowania realizacji zadania przez Gminę Cewice.
 9. Pozostałe warunki realizacji zadania określać będzie umowa na realizację zadania publicznego.

V. Termin składania ofert:

 1. Oferty, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2057), należy złożyć w wersji elektronicznej poprzez elektroniczny system naboru wniosków „WITKAC” udostępniony na stronie www.witkac.pl do dnia 4 czerwca 2019 roku, do godz. 23.59.
 2. Wersję papierową ograniczoną do ostatniej strony oferty, tj. „Potwierdzenia Złożenia Oferty”, podpisaną przez osoby reprezentujące organizację zgodnie z zapisami w KRS lub innego rejestru lub ewidencji, zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta, z adnotacją „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku”. PZO należy do dnia 5 czerwca 2019 roku, do godz. 15.30 przesłać pocztą (obowiązuje data wpływu do urzędu) na adres: Urząd Gminy w Cewicach, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Cewicach.
 3. Ofert złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać wyłącznie za pomocą elektronicznego systemu naboru wniosków „WITKAC”

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 24 czerwca 2019 roku.
 2. Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty określa Regulamin Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Cewice w 2019 roku, znajdujący się w Urzędzie Gminy w Cewicach w pokoju nr 19, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Cewicach (www.bip.cewice.pl), na stronie internetowej Gminy Cewice (www.cewice.pl), na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Cewicach oraz na platformie Witkac.pl.

VII. Zrealizowane w 2018 roku i 2019 roku zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W 2018 roku Gmina Cewice przekazała na realizację zadań zlecanych organizacjom pozarządowym z zakresu:

 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 2.552,00 zł
 • Promocja i organizacja wolontariatu – 4.000,00 zł

W 2019 roku Gmina Cewice nie przekazała środków finansowych na realizację zadań zlecanych organizacjom pozarządowym w zakresie zadań będących przedmiotem konkursu.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie_nr_45_2019.pdf (PDF, 16KB) 2019-05-14 08:46:14 25 razy
2 Zalacznik_do_Zarzadzenia_nr_45_2019.pdf (PDF, 75KB) 2019-05-14 08:46:14 23 razy
3 Regulamin_konkursu_NGO_2019.pdf (PDF, 2.MB) 2019-05-14 08:46:14 25 razy
4 Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu_Karta oceny.pdf (PDF, 15KB) 2019-05-14 08:46:14 24 razy
5 Zalacznik_nr_2_do_Regulaminu_konkursu.pdf (PDF, 17KB) 2019-05-14 08:46:14 24 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Klebba 14-05-2019 08:46:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Kamińska 07-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Klebba 14-05-2019 08:46:14