Sesja nr II ósmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr II/24/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 2018-12-12 08:22:46
Uchwała Nr II/23/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 2018-12-12 08:21:30
Uchwała Nr II/22/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Cewice "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 2018-12-12 08:20:46
Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przystąpienia Gminy Cewice do Lokalnej Organizacji Turystycznej " Ziemia Lęborska - Łeba". 2018-12-12 08:20:03
Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wystąpienia Gminy Cewice z Lokalnej Organizacji Turystycznej "Łeba - Błękitna Kraina". 2018-12-12 08:19:12
Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/202/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i trybu składania deklaracji. 2018-12-12 08:18:15
Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 2018-12-12 08:17:28
Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cewice na lata 2018-2022". 2018-12-12 08:16:16
Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu mieszkalnego od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonych przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach. 2018-12-12 08:15:19
Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Cewice na lata 2019-2023. 2018-12-12 08:14:35
Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Cewice na rok 2019. 2018-12-12 08:13:38
Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2019 rok. 2018-12-12 08:12:41
Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, w tym określenia kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja. 2018-12-12 08:11:50
Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. 2018-12-12 08:10:46
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy Cewice. 2018-12-12 08:10:00
Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia składów osobowych komisji starych Rady Gminy Cewice. 2018-12-12 08:09:13
Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Cewice. 2018-12-12 08:08:21
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice. 2018-12-12 08:07:22
Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia liczebności radnych w starych komisjach Rady Gminy Cewice. 2018-12-12 08:05:24
Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/3/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cewice. 2018-12-12 08:04:35
Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Cewice. 2018-12-12 08:03:39