Sesja nr II ósmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cewice na lata 2018-2022". 2018-11-27 13:47:58
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały N r XIX/202/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i trybu składania deklaracji. 2018-11-26 14:57:32
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2018-11-26 14:57:02
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu mieszkalnego od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonych przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach. 2018-11-26 14:56:34
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Cewice na lata 2019-2023 2018-11-26 14:56:03
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Cewice na rok 2019 2018-11-26 14:55:22
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2019 rok 2018-11-26 14:54:34
Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, w tym określenia kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja 2018-11-26 14:53:51
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. 2018-11-26 14:53:12
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy Cewice 2018-11-26 14:52:33
Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Cewice 2018-11-26 14:51:52
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Cewice 2018-11-26 14:50:55
Projekt uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice 2018-11-26 14:50:22
Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczebności stałych komisji Rady Gminy Cewice 2018-11-26 14:49:40
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cewice 2018-11-26 14:48:35
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Cewice 2018-11-26 14:47:12